Hammeren - syd for Hammer bakke

OPDATERING D.21/6-2022: FORENINGEN ISEFJORDENS VENNER STIFTES FOR AT BESKYTTE ISEFJORDEN IMOD OPDYRKNING AF MUSLINGER OG ØSTERS I STOR SKALA…

EFTERSKRIFT:

Efter en samtale med lokal fisker (med mange års erfaringer med fiskeri i Isefjorden – Red), medlem af Dansk amatørfiskeriforening (tidligere Danske fritidsfiskere – Red) har jeg nu fået større indsigt i forholdene i Isefjorden og en anden vinkel på musligefiskeri med grabbe: Det kan være med til at fremme iltningen af bunden af der ruskes op i den når grabben fra muslingetrawleren roder op på havbunden (der er 2 muslingetrawlere – den ene anvender grab og den anden skrab). Der er altså flere meninger om muslingefiskeri med trawlere (der ikke trawler men fisker med grabbe), hvor andre fremfører det synspunkt at muslingefiskriet er med til at skade miljøet i Isefjorden (de tager udgangspunkt i muslingeskrab).
Der er iøvrigt tale om bæredygtigt og certificeret muslingefiskeri i Isefjorden fra den ene muslingetrawler.

Den erfarne fisker fremførte også det synspunkt at udsætning af fisk i Isefjorden betyder at fjordtorsken får svære livsbetingelser og det netop er fjordtorsken der kan være med til at reducere den enorme bestand af krabber i Isefjorden...

Isefjordens inderbredning

RYGTER OM AT FORVANDLE ISEFJORDEN TIL “PUT AND TAKE” OMRÅDE

Det er ikke os granfiskere der er skyld i at bestanden af ørreder og andre fiskearter går andres næser fordi og det virker derfor underligt at der er aktører der beskylder fritidsgarnfiskere for at reducere bestanden af ørreder og smulter. Jeg følger op den plan der er fremlagt når jeg finder planen.
I de år jeg har været med til at fiske garnfiskeri har vi ikke fanget en eneste ørred.
At beskylde fritidsgarnfiskere for at reducere bestanden af ørreder o.l i Isefjorden svarer til at beskylde alle billister for ikke at blinke når de drejer af og stille forslag om at forbyde al bilkørsel.
Isefjorden skal ikke forvandles til et put and take område fordi nogle lugter penge – det er fint med fiskeriturisme men habitatet skal ikke laves om/adfærden skal ikke ændres hos specielle interessegrupper som amatørgarnfiskere der vil fortsætte med at fiske (vi fjerner også krabber fra bestanden).

“Hvor mange turister indløste fiskeritegn” ? er en markør for interessen og isefjorden.com er bekendt med det faktum at en række fjordkommuner har interesser i Fishing Zealand og det er da også en oplagt ide med et styrket samarbejde om indsats på området da diverse rapporter og undersøgelser underbygger det forhold at der er gode muligheder for turisme (bæredygtig – red) og indtjening MEN Isefjorden skal ikke ændres væsentligt for at tækkes specielle interesser…

Vi er mange aktører med interesser i Isefjorden og der skal være plads til alle 🙂

Sålænge miljøet i Isefjorden ikke kommer til at lide under det.

DER ER I ISEFJORDEN KREATIVE PERSONER OG GRUPPER DER ARBEJDER MED DYRKNING AF LINEMUSLINGER OG TANG

Og begge initiativer følges med stor interesse af den private Internetportal.com b.la fordi jeg både er lystsejler og amatør-garnfisker følger med i hvordan miljøet i Isefjorden har det kombineret med en interesse for hvordan vi bedst udnytter de maritime ressourcer der findes og kan dyrkes i Isefjorden.

TANG – UNIK NATURRESSOURCE MED MANGE FANTASTISKE EGENSKABER

Tang kan spises og indeholder mange C-vitaminer og har mange andre gode egenskaber. Der er gennem de sidste par år kommet gang i at se tang som den fantastiske naturressource det nu engang er.
I Isefjorden findes der vistnok..? et tangprojekt i Nykøbing bugt

TANGINDSAMLING I ISEFJORDEN – DANSK TANG

https://www.dansktang.dk/ På hjemmesiden findes opskrifter, beskrivelser af de forskellige tandtyper, liste over forhandlere.
Dansk tang udfører et godt stykke formidlingsarbejde vedr. tang og dets mange muligheder 🙂
(Isefjorden.com følger op på aktører og muligheder vedr. tang…).
Jeg kan på hjemmesiden ikke finde informationer om et egentlig havbrug hvor der dyrkes tang – men der høstes tang på en skånsom måde og der er også mulighed for at komme med på tangsafari og kurser om tang.
Godt gået af Dansk Tang !

DYRKNING AF LINEMUSLINGER – UDFØRES AF HR.MANN

Dyrkning af linemuslinger er langt mere skånsomt for miljøet end det er når en trawler “fisker” efter muslinger: – Her fjernes bunden og nogle har den opfattelse af det er med til at skabe iltsvind i Isefjorden og skader habitatsområder for fisk. Hr.Mann har på egen hånd taget initiativ til at udsætte tømmerflåde hvorfra der dyrkes linemuslinger. Tømmerflåden ligger i Isefjordens inderbredning syd for Kirsebærhage på omkring 4-5 meter vand og har påsat ankerlys for synlighed.

Hr.Mann har dermed etableret et havhave i Isefjorden

Muslinger er med til at forbedre vandkvaliteten i Isefjorden (o.a. Red) og det slår et forsøg med dyrkning af linemuslinger i Limfjorden også fast:

Læs indlægget: Forsøg slår fast – muslinger på snor renser Limfjorden
LÆS MERE OM ETABLERING AF HAVHAVER OG HOBBYOPDRÆT<

På fiskeristyrelsen hjemmeside. Den går IKKE at du bare udlægger en tømmerflåde uden at kontakte myndighederne, ligesom det heller ikke er lovligt at etablere broer uden forudgående tilladelse og underretning af myndighederne (vi sejlere vil gerne vide hvor der er broer og de skal med på planer/kort).

Nogle aktører modellen med at det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse og udlægger uden videre broer – eksempler fra Holbæk kommune …

LOVGIVNING OM OPDRÆT AF MUSLINGER OG ØSTERS

I BEK nr 1387 af 03/12/2017 – Retsinformation samt i Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) LBK nr 261 af 21/03/2019.

KRABBER I TONSVIS – VI BURDE FISKE EFTER DEM FOR AT REDUCERE DEN ENORME BESTAND AF KRABBER I ISEFJORDEN

AnkerJeg er som redaktør af Isefjorden.com helt på linje med formanden for Lynæs fiskeriforening der også mener at vi bør fiske krabber i stor skala i Isefjorden i modsætning til småskala forsøgsprojekter: Det er mange tons krabber der uden videre kan fjernes fra Isefjorden og vil ligefrem være med til at forbedre miljøet i Isefjorden for fiskeyngel og ville gavne fiskeriet i Isefjorden generelt da der er mange fisk der ædes af krabber mens de sidder i garnet.
Jeg drøfter jævnligt med de erfarne garnfiskere i Isefjorden (Holbæk bådelaug) hvordan vi evt. kunne udnytte de mange tons krabber der findes i Isefjorden og har fulgt projekter i b.la Limfjorden hvor der er etables en søstjernefabrik med henblik på at bruge søstjerne som tilsætning til animalske foderstoffer.

Der har tidligere været et projekt i på Orø hvor man fiskede efter krabber og ville anvende dem til animalsk foder o.l. Det viste sig at omkostningerne var for store og projektet blev droppet.
Måske kan den enorme krabbebestand i Isefjorden medvirke til et øget samarbejde mellem lokalafdelinger af Dansk amatørfiskeriforening sammen med beskyldninger fra andre aktører om at amatørgarnfiskere reducerer bestanden af ørreder i Isefjorden.

Isefjorden.com er blevet bekendt med det faktum at en erhvervsfisker udefra ikke finsorterer fangsten og her tale vi fiskeri i stor skala !

LÆS MERE OM KRABBEPROJEKTET I ISEFJORDEN

I Danske fritidsfiskere nr 6 2014 s.20-21 hvor overskriften er (citat):
“Tonsvis af krabber kan måske blive nyt bæredygtigt fiskeri”.
(Danske fritidsfiskere har senere ændret navn til Dansk amatørfiskeriforening – Red.)
Af artiklem fremgår (citat):

“En enkelt hunkrabbe kan lægge mellem 100-200.000 æg”

– og de er stor set altædende herunder fiskeyngel. Fisk i garn ædes levende og krabberne starter med øjne…

IFØLGE DTU KAN DER FJERNES OMKRING 15.000 TONS KRABBER FRA ISEFJORDEN

Og er arbejde til 30 fiskere i et støtte projekt med det formål at reducere krabbebestanden i Isefjorden.
Citat:

“Selvom der i løbet af det 18 måneder lange projekt blev fanget og fjernet 26 tons krabber fra fjorden, havde det ikke nogen indvirkning på fangstraterne af konsumfisk i fjorden.

Ifølge DTU Fødevareinstituttets forskere skal 15.000 tons strandkrabber fanges over en treårig periode for at reducere bestanden til et naturligt niveau, hvilket samtidig ville give arbejde til 30 fiskere. Dette vil kunne gøres bæredygtigt uden at bestanden af krabber tager alvorlig skade, og fiskeriet vil have en gavnlig virkning på resten af fjordens fauna, som i øjeblikket er stærkt belastet af det store antal krabber”.

NÅR UNIVERSITETER/AKTØRER ER MED TIL AT INDFØRE INVASIVE ARTER I ISEFJORDEN

Der har tidligere været et projekt med dyrkning og opdræt af østers i Isefjorden: Den invasive stillehavsart.
Her troede man på at det kunne lykkes at isolere den invasive stillehavsøsters i et fjordmiljø – hvilket naturligt nok viste sig ikke at være realistisk i et åbent fjordmiljø.
projektet havde tilknytning til DTU – Danmarks tekniske universitet og Københavns Universitet. Firmaet gik konkurs og fungerede kun 2 år fra 1982-1984 ifølge selskabsoplysninger offentlige via Google-søgning.

Citat fra Ingeniøren 1985 Årg. 11, nr. 27 (1985)

Baggrunden for skaldyrsbruget er (var – Red) et samarbejde mellem Københavns Universitet, Holbæk Kommune og Undervisningsministeriet.

Det er altså disse tre aktører der har været med til at fremme spredningen af den invasive stilehavsøsters i Isefjorden…

Dyrkningen af stillehavsøsters er dermed et eksempel på at projekter kan have som bieffekter at indføre invasive arter i Isefjorden. (var det med vilje at det skete..?).
Danmarks naturfredningsforening advarede imod dyrkning af den invasive Østersart i Isefjorden 2015 – Naturstyrelsen sagde ja og nu er den invasive stillehavsøsters at finde i Isefjorden…
Læs mere om advarslen fra Danmarks naturfredningsforening 2015 her

LÆS MERE OM STILLEHAVSØSTERS

På miljøstyrelsens hjemmeside. Citat fra siden om Sytillehavsøsters:

“Stillehavsøsters har en evne til at danne rev, som gør at den kan udkonkurrere andre arter. Særligt i områder med blød bund uden sten eller kalk kan rev, dannet af stillehavsøsters, sandsynligvis skabe en helt ny niche for mange andre dyr og planter. Dermed vil stillehavsøstersen være i stand til at kunne ændre dyre- og plantesamfund på havbunden

Nogle steder er det set, at stillehavsøsters har overtaget blåmuslingebanker, hvilket har givet store negative økologiske konsekvenser. “

Friske undervandsjægere fra undervandsitetet.dk har dokumenteret at der findes stillehavsøsters i Isefjorden, og det er også dokumenteret i en fotoserie i Sjællandske nyheder. Der er med andre ord evidens for at der findes stillehavsøsters i Isefjorden.
Nu da de er i Isejorden kan vi ligeså godt indsamle og spise dem.

HVOR ER UNIVERSITETERNE OG AKTØRER DER MÅLER VANDKVALITETEN I ISEFJORDEN

TankebobleRoskilde Universitets center ejer kursusbygningen ved den gamle søminestation der ligger i Isefjordens inderbredning (den sydlige del af Isefjorden – Red) men det er ikke meget vi mærker til hverken RUC eller de aktører der skal måle og overvåge vandkvaliteten i Isefjorden: – De glimrer så at sige ved deres fravær og manglende interaktioner med fiskere i de mange havne i Isefjorden. Jeg overvåger digitalt systematisk ALT med relation til Isefjorden og der er stort set ingen nyheder fra miljøstyrelsen eller de aktører der skal overvåge vandkvaliteten i Isefjorden.
(Måske de udgiver på hjemmesider hvor der ikke anvendes emneord/søgeord..?).

LAD OS TAGE SAGEN I EGEN HÅND NÅR DET GÆLDER MILJØET I ISEFJORDEN

JolleNår der handler om at fiske efter krabber nytter det ikke meget at et par enkelte fiskere gør det i en lille skala: – Der skal tænkes i stor-skala når det handler om at fjerne de mange tons krabber fra Isefjorden.

EN BÆREDYGTIG FREMTID INDENFOR DET MARITIME OMRÅDE

Er f.eks havhaver (dyrkning af linemuslinger) tang og fiskeri af krabber.
Jeg har tidligere set en rapport fra DTU Aqua hvor det fremgik at der kan fjernes mange tons krabber fra Isefjorden – med positive effekter for miljøet og fiske-diversiteten.

Krabberne må kunne anvendes til noget fornuftigt f.eks animalsk foder eller gødning..?

Måske er det et kulturspørgsmål for i andre lande spiser man krabber…

HVEM SKAL REDDE ISEFJORDEN ?

Isefjorden udsættes for omfattende udledning af kvælstof og i denne video ridses en del af problemerne og udfordringerne med vandmiljøet i Isefjorden op af en biolog med mange års erfaringer vedr. vandmiljø og diverse indsatser. Citat fra videobeskrivelsen på YouTube:

Gunni Ærtebjerg er havbiolog. Gunni fortæller om tilstanden i Isefjorden, hvorfor den er kritisk og hvad diverse tiltag fra staten, kommunen og landbruget har betydet siden 1990’erne.
Denne video er produceret som en optakt til Folkemødet i Odsherred 7/9 2019, hvor workshoppen “Hvem redder Isefjorden” er programsat til klokken 12:20 i teltet med politik.

LÆS OM FN’S KLIMAMÅL FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID

POSITIVE TILTAG I ISEFJORDEN – REETABLERING AF VÅDOMRÅDE

I den sydlige del af Isefjorden (Inderbredningen/Tempelkrogen -Red) er der reetableret et vådområde.
Citat fra Naturstyrelsens hjemmeside:

“Ænder, gæs, svaner og vadefugle får nemmere adgang til føde og ynglepladser, efter et 91 hektar stort vådområde er genskabt ved Isefjorden øst for Holbæk. Vådområdet ved Tempelkrog er genoprettet ved at slynge den gamle Elverdamså, så den er forlænget med cirka 1 km. Åen er desuden lagt tilbage i en del af sit oprindelige leje tættere på overfladen, så vandet nemmere går over sine bredder.”

At naturstyrelsen skriver vest for Roskilde virker ret underligt – da vi i Isefjorden ikke har behov for at skulle definere vores beliggenhed i forhold til Roskilde – Red.
Citat fra Naturstyrelsens hjemmeside:

“Fugle, fisk og pendlere kan snart nyde godt af den genslyngede Elverdamså vest for Roskilde.”

Øh Isefjorden er en selvstændig fjord – Danmarks største til oplysning for naturstyrelsen – Red.
Holbæk er IKKE Roskilde og vådområdet ligger mellem Lejre og Holbæk kommune – Roskilde har intet med det at gøre.

Og når beboere i Roskilde fjord har planer om at Isefjorden skal inddæmmes for at undgå oversvømmelser i Roskilde fjord er kommentarene herfra:
Se på historien vedr. oversvømmelser og lad være med at bo kystnært hvor der ikke er nok højdeforskel.
Prøv at kigge på jeres egne lokalhistoriske arkiver vedr. oversvømmelser..
En dæmning over Isefjorden vil være en rigtig dårlig ide biologisk – hvis det var naturens “mening” at der skulle være en dæmning var der en.

ISEFJORDEN.COM FØLGER OP PÅ DETTE INDLÆG

Og med beslægtede emner som f.eks miljøvenlig turisme/økoturisme.
Tak til dem der er med til at vise vejen f.eks Dansk tang og Hr.Mann – Og alle andre der vil beskytte og bevare Isefjorden 😉
Os så skal der selvfølgelig slås ned overfor ulovligt fiskeri med ikke afmærkede garn i Isefjorden…