Afmærkning af Danske farvande - Søfartsstyrelsen Danmark
Midtfarvandsafmærkning

Midtfarvandsafmærkning

AFMÆRKNING AF DANSKE FARVANDE - SØFARTSSTYRELSEN

SE OG HENT PUBLIKATIONEN FRA SØFARTSSTYRELSEN

60 sider med afmærkninger: Side, kardinal/kompas, fare, midtfarvand, special.. - fyr og lyskarakterer.
Og meget mere...

AFMÆRKNING MIDLERTIDIGE SEJLLADSHINDRINGER

Side 30:

Hvor: Afmærkning af midlertidige sejladshindringer benyttes ved objekter, som hindrer sejladsen.

Hvad: Midlertidige sejladshindringer afmærkes afhængig af hindringens
art og position efter regler for enten sideafmærkning (se 3.1), kardinalafmærkning (se 3.3), isoleret fareafmærkning (se 3.4), specialafmærkning (se 3.6) eller vragafmærkning (se 4.2).

AIS - RACON OG TÅGESIGNALER

Side 46:

For detaljerede oplysninger henvises til Dansk Fyrliste, som indeholder en beskrivelse af alle danske fyr og tågesignaler samt Racon i danske farvande.

Se soefartsstyrelsen.dk hvor der ligeledes findes grundlæggende information om AIS (Automatisk Identifikations System).

AFMÆRKNING AF ANLÆG OG FRITSTÅENDE FISKEREDSKABER

Citat Side 44...

Afmærkning af anlæg vedrører alle anlæg på havet, der ikke er offshore produktionsanlæg (se kap. 12).
Udgangspunkt for afmærkning af anlæg nævnt i dette afsnit er IALA Recommendation O–139 On The Marking of Man-Made Offshore Structures.

BÅKER

Båker kan være opstillet på land og på grunde

De kan enten være opstillet parvis for at vise en bestemt retning eller enkeltvis for at markere et punkt. Når båker er opstillet som par, består de af en forbåke og en bagbåke, der markerer en båkelinje, når den ene er lige bag den anden.

I visse tilfælde kan to forbåker have fælles bagbåke og to bagbåker fælles forbåke.
Sejladsbåker bruges til at afmærke ledelinjer om dagen som f.eks. en indsejling til en havn eller en gennemsejling af et vanskeligt farvand.

BROAFMÆRKNING OG PASSAGESIGNALER

Afmærkning af broer kan være anbragt på broen, på bropiller eller på ledeværker, der beskytter broen mod påsejling. Broer kan desuden være facadebelyst.
Ud over afmærkning er broer, der kan åbnes for passage, også forsynet med bropassagesignaler.
Broer kan endvidere være forsynet med Racon, som markerer det bedste sted for passage (se 10.2) og tågesignaler (se 10.3).

8.1 Dagafmærkning på broer

Hvad: Dagafmærkning på broer har følgende form og farve i forhold
til retningen for indgående:
Om styrbord: 1 grøn, trekant (plade) med spidsen opad.
Om bagbord: 1 rød, kvadrat (plade).

FYR TIL SÆRLIGE FORMÅL

Side 36:

Udover de i kapitel 5 beskrevne fyr findes der visse steder fyr til særlige formål.
Det kan være fyr og båker ved forsvarets skydepladser.
Desuden findes luftfartsfyr og hindringslys, som er skibsfarten uvedkommende, men som kan observeres fra søen og visse steder er markeret i søkortet eksempelvis Tolne Aero og hængebroen over Østerrenden i Storebælt.

8 TYPER FYR

"Langs kysterne samt på øer og grunde er der visse steder opført
fyr til vejledning for sejladsen. Fyrene er beskrevet i Dansk Fyrliste,
der udgives af Søfartsstyrelsen og kan hentes gratis på Søfartsstyrelsens
hjemmeside, se soefartsstyrelsen.dk.

8 TYPER FYR

Der beskrives i det følgende 8 typer fyr:

  • Store anduvningsfyr
  • Mindre anduvningsfyr (store vinkelfyr)
  • Vinkelfyr
  • Retningsfyr
  • Ledefyr (ledefyrlinjer)
  • Molefyr, herunder tågelys
  • Bifyr
  • Fyr i søen

Afmærkning af danske farvande - fra Søfartsstyrelsen