Du er her
Hjem > Maritimt > Isefjordens venner

OM FORENINGEN ISEFJORDENS VENNER

Initiativtager er Frank Skibby Jensen, lokal sejler og ejer af Isefjorden.com

LÆS OM BAGGRUND FOR DANNELSEN AF FORENINGEN ISEFJORDENS VENNER HER

PÅ DENNE SIDE KAN DU LÆSE OM INITIATIVET OG FORENINGEN ISEFJORDENS VENNER
PRESSEMEDDELELSE SENDT TIL NORDVESTNYT OG DR REGION SJÆLLAND D.21/6- 2022

VEDR. DANNELSE AF FORENINGEN ISEFJORDENS VENNER
Dato: 21/6-2022
På baggrund af regeringens havmiljøplan for Isefjorden – der er Danmarks største fjord og dagligt anvendes til rekrative formål af fritidsfiskere, sejlere (sejl og motorbåde), kajakroere, dykkere, havjægere, surfere, stangfiskere og planer om massiv opdræt af muslinger og østers (det vides ikke om der er tale om opdræt af den invasive Øster som DTU Aqua og Holbæk kommune tidligere fik indført som invasiv art i Isefjorden efter at DTU Aqua havde forsikret om at østerslarver var sterile og ikke ville ville sprede sig som en invasiv art i Isefjorden -det skete naturligvis..), tages der nu initiativ til dannelsen af interesseforeningen Isefjordens Venner.

Du kan se de planer for muslingeopdræt og opdræt af Østers via hjemmesiden HAVPLAN.DK

Havmiljøplan
Af det her indsatte kort fremgår det hvor store områder der lægges op til fremover skal anvendes som henholdsvis Udviklingszone til kultur- og omplantningsbanker til produktion af muslinger og østers samt Udviklingszone til opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen.

Vi er sikkert en del sejlere (sejl- og motorbåde) kajakroere, roere, surfere, dykkere, havjægere,
fritidsfiskere (stang eller net) som er faste brugere af det unikke rekreative område som
Isefjorden (der er Danmarks største fjor – Limfjorden er jo åben ud til Vesterhavet) der ikke
bryder os om udsigten til en evt storskale muslinge- og østers-produktion i Isefjorden. Og så er der de kommende miljøbelastninger der er forbundet med storskala drift af muslinge- og østersfarme som jeg forestiller mig at foreninger som f.eks Danmarks naturfredningsforening, foreninger af lystfiskere, sejlere, sejlklubber og nationale
sejlerorganisationer, biologer og ornitologer ikke bryder sig om.

I LIMFJORDEN HAR DE DÅRLIGE ERFARINGER MED FORURENING FRA MUSLINGEFARME
“Danmarks Naturfredningsforening advarer mod en ny metode til opdræt af muslinger, der lige nu breder sig i Limfjorden.
Fiskeristyrelsen har allerede godkendt syv af de nye anlæg i fjorden, og dertil kommer 10 nye ansøgninger, der venter på at blive behandlet.Formanden for Danmarks Naturfredningsforening på Mors, Mette Jensen, frygter, at de mange nye opdræt vil gå hårdt ud over vandmiljøet.
– En musling kommer af med en tredjedel af det, den tager ind. Det falder til bunden, og det vil bunden dø af, siger hun. Den nye metode kaldes smart-farm og i stedet for det traditionelle opdræt med liner sidder muslingerne i store net, der hænger ned fra nogle plastikrør”.

OG DENNE:
Video dokumenterer tykt lag slam under muslingefarm i Limfjorden

“Videooptagelser fra en muslingefarm i Limfjorden viser et flere meter tykt slamlag, som er ophobet under anlægget og kan forurene havmiljøet. Det bekymrer Danmarks Sportsfiskerforbund, at den kommende havplan vil reservere store kystnære havområder til nye muslingefarme uden den nødvendige viden om lokale påvirkninger af havmiljøet”.

Havplan vil åbne for flere muslingeanlæg
I juli 2021 indførte minister for fødevarer, fiskeri og landbrug, Rasmus Prehn, et midlertidigt stop for nye ansøgninger til opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen. Begrundelsen var, at der mangler viden om, hvordan det påvirker havmiljøet at have en stor koncentration af muslinger samlet, som giver restaffald på havbunden.

Alligevel lægger Danmarks kommende havplan op til at reservere en række kystnære havområder til udviklingszoner til opdræt af muslinger og østers. Listen tæller blandt andet Århus Bugten, Horsens Fjord, Vejle Fjord, Lillebælt, Storebælt, store dele af Sydfynske Øhav, Isefjorden, Sønderborg Bugt, Limfjorden og Mariager Fjord. Flere af områderne, der er udpeget til muslingeopdræt, ligger i eller grænser op til natur- og miljøbeskyttelsesområder, hvor havnaturen har krav på særlig beskyttelse.

LÆS MERE OM MULIGE EFFEKTER AF MUSLINGSOPDRÆT PÅ DANMARKS SPORTSFISKERIFORBUND’S HJEMMESIDE

Der også har dette indlæg:
Regeringens plan om store anlæg af muslingefarme kan få konsekvenser for lystfiskeriet

Jeg tager derfor som lokal/regional sejler og bagmand til den private internetportal
Isefjorden.com initiativ til dannelsen af foreningen Isefjordens venner.

Demokratiet og de grundlæggende demokratiske grundprincipper bliver udgangspunktet for
foreningen Isefjordens venner og interesserede kan læse mere om initiativet på hjemmesiden

Forside

I løbet af kommende dage udarbejdes vedtægter og afholdes en stiftende generalforsamling.
Dette er et opråb til handling for de borgere, beboere og sommerhusejere omkring Isefjorden der
vil arbejde for beskyttelsen af Isefjorden som henholdsvis rekreativt og naturområde.

Med venlig hilsen
Frank Skibby Jensen
Initiativtager og stifter af foreningen Isefjordens venner.
– Bagmand bag den private internetportal Isefjorden.com

GRUNDPRINCIPPER FOR FORENINGEN ISEFJORDENS VENNER

Demokrati: Et medlem en stemme. Foreningsmedlemmer 2 stemmer.
Støttemedlemmer = O stemme til generalforsamlingen.

Din status er ligegyldig: Om du er professor i marinebiologi, fritidsfisker, sommerhusejer eller langtidsledig har ingen betydning for din rolle i foreningen.
Ingen partipoltik: Men et tværpolitisk, helheds- og samarbejdsorienteret tiltag der søger samarbejde og indflydelse som aktør der repræsenterer de mange brugere af Isefjorden.

:
Dette er et initiativ der arbejder for organiseringen af alle gode kræfter der vil arbejde for bevarelsen og beskyttelsen af Isefjorden som rekreativt område for alle.

Demokratisk adgang for alle: Hjemmesiden bliver det digitale omdrejningspunkt for kommunikationen

Kontigent der er til at betale for alle: Isefjordens venner er IKKE et initiativ der vil ekskludere bestemte befolkningsgrupper.

Åbenhed: Alle referater bliver offentlige medmindre der er drøftet interne anliggender der ikke kommer offentligheden ved.

Gennemsigtighed:
Regnskabet og referater fra afholdte generalforsamlinger bliver offentlige.

FORENINGENS HJEMSTED = HOLBÆK

Men vi ligger generalforsamlingen det sted hvor foreningen har flest medlemmer og altid et sted hvor der er adgang med offentlig transport.

OG EN DÆMNING TVÆRS OVER ISEFJORDEN SOM ER FREMSAT SOM FORSLAG AF SF I EN FJORDKOMMUNE

Bagrgund for fremsættelsen af det forslag er at det kommer bag på sommerhus-ejere i Roskilde fjord at deres sommerhuse der ligger helt ned til fjorden bliver oversvømmet når der er stormflod: Der er ikke noget nyt fænomen.
Det nye her er at man/k ny bygger sommerhuse/helårsbeboelser helt ned til fjordkanten.
Jeres egne lokalhistoriske arkiver har evidenserne for at der er sket før og kommer til at ske igen…

Top
Translate »