HER ER VEDTÆGTER FOR FORENINGENS ISEFJORDENS VENNER

Som du kan se så er der lagt direkte medlemsdemokrati ind i vedtægterne, og modtræk i.f.h.t. at store foreninger ikke kan overtage magten i foreningen.
Politiske partier kan ikke blive medlemmer af foreningens Isefjordens Venner: Foreningen er en ikke partipolitisk forening der agerer i et politisk rum.

HVIS DU VIL VIDE MERE OM FORENINGEN ISEFJORDENS VENNER..?

kontakt initativtager Frank Skibby Jensen – Ejer og redaktør af Isefjorden.com:
Lokal sejler, projektleder, socialrådgiver og IT-formidler

DET ER EN KLAR FORVENTNING AT FORENINGEN ISEFJORDENS VENNER INVITERES

Til debatter og møder der omhandler Isefjorden på tværs af de 5 fjordkommuner.

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ISEFJORDENS VENNER

Vedtaget på stiftende generalforsamling d.

Ved den stiftende generalforsamling er følgende personer valgt til bestyrelsen af foreningen Isefjordens venner:

Forperson:
Frank Skibby Jensen. Initiativtager til foreningen Isefjordens venner.
Projektleder, socialrådgiver og IT-formidler.
Tlf: 20530564
frankskibby@gmail.com | Isefjorden.com |

Næstperson:

Kasserer:

§.1. Foreningens hjemsted

Er Holbæk.

§.2 Foreningens formål er at:
 1. Formidle viden og indsigt om tilstande i Isefjorden når det handler om vandkvaliteten, miljøet, naturoplevelser o.l.
 2. At arbejde for at Isefjordens vandkvalitet forbedres f.eks gennem konkrete projekter der enten gennemføres i foreningens regi eller sammen med andre parter der har en interesse i: En god vandkvalitet i Isefjorden, – gode muligheder for de mange brugere af isefjorden f.eks fritidsfiskere, sejlere, kajakroere, badende, turister o.l.
 3. At fungere som en paraplyorganisation for lokale foreninger der har interesser i at kunne anvende Isefjorden og interesser i at Isefjorden har en god vandkvalitet.
 4. At arbejde for oprettelsen af et egentligt Isefjordscenter hvor der udøves formidling om Isefjorden: Isefjordens geologiske historie, Isefjordens brugere gennem tiderne, fiskeri og lodseri i Isefjorden, Isefjordsjollen o.l.
  Til formålet søges der nationale fonde og fonde.
 5. At arbejde for at Isefjorden ikke henlægges som dyrkningsområde for massiv opdræt af muslinger og Østers som havplan.dk lægger op til. Det skal ske via oplysning/formidling og via samarbejde med andre foreninger f.eks i Limfjorden o.l.
 6. Vidensdeling og oplysningsvirksomhed
 7. Udvikling af maritime projekter f.eks turist orienterede projekter der på en bæredygtig måde kan bidrage til foreningens øvrige formål
 8. At arbejde for bæredygtig anvendelse af Isefjorden f.eks gennem havhaver, dyrkning af ålegræs o.l.
 9. At samarbejde med lokale foreninger der arbejder for at vandkvaliteten i Isefjorden er god/bliver bedre.
 10. At oprette og drive en tidssvarende hjemmeside med adgang for alle isefjordensvenner.dk hvorfra der udøves formidling, debat, informationer om aktiviteter o.l.
 11. At søge midler til projekter som gennemføres i foreningens regi eller i samarbejde med andre lokale/regionale aktører
 12. At udgive et nyhedsbrev med fokus på hele Isefjorden og foreningens arbejde
 13. Oprettelsen af ordinære arbejdspladser med direkte relation til Isefjorden
 14. At modarbejde forslag der ødelægger vandkvaliten i Isefjorden f.eks en dæmning tværs over Isefjorden fordi husejere i Roskilde fjord oplever stormflod/oversvømmelser.
  Hvis borgere i og omkring Roskilde fjord vil have en dæmning kan de inddæmme Roskilde fjord.
  (Der er politiske partier der har forslået en dæmning tværs over Isefjord – Red).
 15. At rejse sager og emner til kommunalvalg der omhandler Isefjorden: Vandkvalitet, havplaner, rekreativ bæredygtig brug af Isefjorden, turismeudviklingsmuligheder o.l.
§.3 Foreningens logo

Skal afspejle foreningens formål og anvendes aktivt i breve, skabeloner, hjemmesiden o.l.

§.4 Foreningens generalforsamling

1.- Afholdes hvor der er flest medlemmer der er bosiddende.
2.Foreningens første generalforsamling afholdes i Holbæk.
3.Der afholdes en årlig generalforsamling et sted hvor medlemmerne har mulighed for at deltage uanset om de har egen bil eller ej.
Generalforsamlingen skal afholde et sted hvortil der er offentlig transport. Generalforsamlingen skal afholdes et sted hvor det ikke giver foreningen unødigt store udgifter
4.Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent
5. Generalforsamlingen skal indledes med en vurdering om generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Medlemmerne skal varsles om afholdelsen af generalforsamlingen 4 uger før afholdelsen. Varslingen skal ske via foreningens hjemmeside, via foreningens nyhedsbrev og via email til medlemmerne

6. Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Konstatering om generalforsamlingen er lovligt indkaldt (4 ugers varsling til medlemmerne)
2. Valg af dirigent/ordstyrer: Dirigenten må ikke være formanden
3. Forpersonen aflægger forpersonens beretning.
Beretningen kan/skal godkendes eller miskendes ved almindeligt flertal
4. Beretninger fra udvalg i foreningen
Beretningen kan/skal godkendes eller miskendes ved almindeligt flertal
5. Status for forenings økonomi:
Regnskab skal godkendes eller miskendes
6. Opstilling til bestyrelsesposter samt forpersonpost.
Forpersonen for Isefjordens venner sidder i 2 år og skal derefter på valg.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan udskiftes ved foreningens generalforsamling.
6. Indkomne forslag
7. Evt

§.5 Medlemmer og stemmer

1. Alle kan blive medlem af Isefjordens venner.
2. Kontingentet for medlemskab af foreningen skal være demokratisk så der er mulighed for at alle interesserede kan deltage.
Isefjordens venner er en forening der er åben for alle – uanset indkomst eller social status
3. Man/k kan blive aktivt medlem eller passivt medlem.
De to medlemskaber er forskellige når det handler om stemmer til foreningens generalforsamling.

Stemmer

Aktive enkeltstående medlemmer har 1 stemme.
Passive medlemmer har ingen stemme.
Foreningsmedlemmer = 3 stemmer.
Politiske partier kan ikke indmelde sig som forening i Isefjordens venner.

Foreninger der indmelder sig i foreningen kan uanset deres størrelse kun have 3 stemmer til generalforsamlingen.

Foreninger der er foreningsmedlemmer i foreningen Isefjordens venner kan afgive deres stemmer til generalforsamlingerne via fuldmagter hvis de er forhindret i deltagelse.
Det samme kan alle enkeltstående medlemmer.

§.6 Åbenhed, synlighed og kommunikation

Foreningen Isefjordens venner arbejder ud fra grundlæggende demokratiske principper:
1 medlem = 1 stemme.
Åbenhed: Foreningen Isefjordens venner arbejder ud fra principper om åbenhed, gennemskuelighed, demokratisk indsigt og medlemsdemokrati.
Synlighed: Forpersonen for Isefjordens venner eller i denne fravær talsperson skal fungere som talerør for foreningen og de mål som foreningen arbejder ud fra
Kommunikation: Foreningens Isefjordens venner skal arbejde ud fra et demokratisk princip om lige adgang for alle og det betyder helt konkret at alle informationer om foreningen skal kommunikeres gennem foreningens hjemmeside og ikke primært via Facebook.

§.7 Eksklusion af medlemmer

Såfremt et eller flere medlemmer af foreningen Isefjordens venner aktivt modarbejder foreningens vedtægter/formål kan bestyrelsen efter indstilling til det – indkalde et eller flere medlemmer til en samtale. Det samme kan ske via et eller flere medlemmer i forenings regi udtaler sig direkte modstridende eller usandfærdigt til medier eller på anden måde undergraver foreningens troværdighed.
Medlemmer kan kun ekskluderes via et simpelt flertal i bestyrelsen stemmer for det.
Det oplyses ikke hvordan de enkelte bestyrelsesmedlemmer har afgivet deres stemmer i.f.b.m. eksklusion af medlemmer.
I umiddelbar forlængelse af afholdt møde med medlem (medlemmer) der er indstillet til medlemsaftale skal det kommunikeres hvordan bestyrelsen forholder sig til sagen.

Interne medlemsforhold skal ikke drøftes via medier – det er lukkede punkter hvorfra der udelukkende optages interne referater som ikke offentliggøres.

§.8 Bestyrelsens sammensætning og opgaver

1.Bestyrelsen i foreningens Isefjordens venner skal består af følgende poster:
Forperson ( Isefjordens venner arbejder med ligestilling derfor er titlen forperson og ikke formand
Næstperson: Der i forpersonens fravær er foreningens talerør
Kasserer: Der har ansvar for foreningens økonomi samme med den øvrige bestyrelse

Bestyrelsen skal består af følgende:
Forperson
Næstperson
Kasserer
To ordinære bestyrelsesmedlemmer

I alt 5 personer.

Ved stemmeafgivelse i bestyrelsen har forpersonen 2 stemmer.
Er forpersonen forhindet i deltagelse til bestyrelsesmøde kan forpersonen stemme via fuldmagt.

Afstemningen i bestyrelsen afgøres ved almindeligt flertal.
Ved stemme lighed opnår næste personen 2 stemmer.

2. Eksklusion af medlem
I forbindelsen med eksklusion af medlemmer skal der være ¾ flertal for det i bestyrelsen.
Det angives ikke hvordan det enkelte bestyrelsesmedlem har stemt.
Før der behandles sager om eksklusion af medlemmer skal medlemmet have mulighed for at udtale sig overfor bestyrelsen – det svarer til en partshøring.
Bestyrelsen skal træffe afgørelse om mulig eksklusion af medlem indenfor en tidsperiode på 6 uger.

3.Bestyrelsen konstituere IKKE sig selv.
For Personen og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges direkte til generalforsamlingen.
1. Medlemmer kan opstille til bestyrelsesposter direkte til generalforsamlingen og dermed er generalforsamlingen det højeste organ i foreningen.
2. Medlemmer kan til generalforsamlingen indstille andre medlemmer til bestyrelsesposter i foreningen – det er op til medlemmet selv om han/hun ønsker opstilling
3. Bestyrelsen skal afholde minimum 4 årlige bestyrelsesmøder
4. Bestyrelsen fastsætter selv deres mødedatoer.
5. Bestyrelsen er beslutningsdygtige hvis enten forpersonen eller i dennes fravær næstpersonen og øvrige bestyrelsesmedlemmer deltager
6. Kræver ¾ af medlemmer af foreningens Isefjordens venner at bestyrelsen skal afsættes skal det fremsættes over for bestyrelsen der så pålægges at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling 4 uger efter at medlemskravet er kommet bestyrelsen i hænde.
7 Det pålægges bestyrelsen at gemme referater fra afholdte bestyrelsesmøder og at sende dem til foreningens webmaster i digital udgave indenfor en tidsfrist på 7 dage efter afholdt bestyrelsesmøde.
8. Bestyrelsen skal minimum føre en beslutningsprotokol.
9. Bestyrelsen kan efter samråd med medlemmer uddelegere opgaver til medlemmer der har afgivet ønske om det

§. 9 Ændringer i foreningens vedtægter

1. Ændringer i foreningens vedtægter skal ske med 75% af de afgivne stemmer til en ekstraordinær generalforsamlingen.
2. Ekstraordinære generalforsamling skal varsles over for medlemmer 4 uger før afholdelsen af ekstraordinær generalforsamling.
3. Til ekstraordinær generalforsamling kan der udelukkende behandles vedtægtsændringer.
4. Ved afslutningen af ekstraordinær generalforsamling skal resultatet foreligge ved afslutningen af den ekstraordinære generalforsamling
5. Såfremt der på en ekstraordinær generalforsamling vedtages vedtægtsændringer skal disse uden unødvendigt tidsspilde straks fremgår af foreningens vedtægter og det skal kommunikeres via foreningens hjemmeside og nyhedsbrev til medlemmerne indenfor en tidsfrist på 7 dage.
6. Det er kun fremmødte der har stemmeret til en ekstraordinær generalforsamling.

§.10 Bestyrelsen skal udarbejde og synliggøre referater fra afholdte bestyrelsesmøder i foreningen Isefjordens Venner:

1. Interne punkter f.eks behandling af sager om medlemmer skal undtages fra åbne referater.
2. Bestyrelsen skal anvende en fast skabelon for referater fra afholdte bestyrelsesmøder.
3. Referater offentliggøres via foreningens hjemmeside

§. 11 Til generalforsamlinger skal der være let forplejning til medlemmerne
§.12 Medlemsskaber og priser for foreningen Isefjordens venner

Enkeltstående medlem = 1 stemme. 1 års medlemskab 100 Kr
Foreningsmedlemmer = 3 stemmer. 1 års Medlemskab 280 Kr
Støttemedlemmer = 0 stemmer. 1 års medlemskab 60 Kr.

§.13 Bestyrelsens ansvar overfor oplysninger på foreningens hjemmeside

Bestyrelsen har ansvaret for at oplysninger og informationer der findes på foreningens hjemmeside er rigtige og opdaterede.

§.14 Registering af medlemmer

Foreningen Isefjordens venner er nødt til at kende navn, adresse, email på medlemmerne.
Der oprettes til formålet en oversigt af medlemmerne der ikke må offentliggøres på noget tidspunkt.
Bestyrelsen har selv ansvar for at kende til gældende love/regler vedr. GDPR.
Et medlem har ret til at kræve sletning af medlemsoplysningerne: Det skal ske hurtigt muligt men afføder så at medlemmet ikke længere er medlem.

§.15 Ophør af medlemskab

Hvis et medlem af foreningen Isefjordens venner ønsker at ophøre/stoppe sit medlemskab af foreningen så har det ikke opsættende virkning i.f.h.t. til betaling af indbetalt kontingent.

§.16 Foreningen skal oprette en foreningskonto:

Det skal ske i en bank hvor udgifterne med oprettelsen af en foreningskonto ikke er ødelæggende for foreningens økonomi.

§.17 Foreningens ophør

Ved foreningens ophør eller stansning skal evt midler i foreningens regi overføres til en aktør der udviser en klar social profil og har som formål at udøve oplysning/formidling relateret til Isefjorden og oplysningsvirksomhed overfor børn/unge.