TV2 LORRY HAR D.21/6-2022 HISTORIEN OM REGERINGENS HAVPLAN

havplan.dk

Havmiljøplan

Her lægges der op til massiv dyrkning af muslinger i Isefjorden der kan anvendes som foder til landbruget o.l.
Regeringens planer støttes i øvrigt af liberale politiske partier som f.eks Venstre og havplanen gennemføres på baggrund af EU-direktiv.
Citat fra HAVPLAN-REDEGØRELSE:

” Rammerne for havplanen er fastlagt i havplanloven, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning.
Direktivets formål er at bidrage til at fremme en bæredygtig økonomisk vækst i de maritime erhverv, en
bæredygtig udvikling af havarealerne og en bæredygtig udnyttelse af havressourcerne under anvendelse af
en økosystembaseret tilgang. Direktivet har ydermere til formål at fremme sameksistensen af forskellige relevante
aktiviteter og anvendelser samt at tage hensyn til samspillet mellem vand og land. Endelig skal direktivet
også bidrage til at styrke det grænseoverskridende samarbejde mellem EU-medlemsstater, der grænser
op til de samme havområder. Havplanen er fastsat i en bekendtgørelse, som består af et digitalt kort.

DTU AQUA HAR TIDLIGERE SØRGET FOR AT VI FIK INVASIV ØSTERART I ISEFJORDEN…

Der har tidligere været et samarbejde mellem DTU Aqua/Københavns Universitet og Holbæk kommune hvor DTU Aqua vurderede at de invasive østerslarver var sterile og ikke vil undslippe dyrkningsområdet til habitatet Isefjorden:
Det skete selvfølgelig ikke og resultatet er nu at vi har invasiv østerart i Isefjorden.
LÆS MERE OM DET HER

DTU Aqua har altså tidligere udført en eklatant fejlvurdering…

På baggrund af evt. kommende projekter der muligvis indebærer stor-skale dyrkning af muslinger og østers i Isefjorden og de mange mulige betydninger for mange grupper af brugere tager jeg nu initiativ til stiftelsen af foreningen Isefjordens venner.

PÅ DENNE SIDE KAN DU LÆRE MERE OM FORENINGEN ISEFJORDENS VENNER

Og denne side bliver det centrale omdrejningspunkt for foreningen indtil der skabes en selvstændig hjemmeside til formålet.

Jeg håber på at der er fritidsfiskere, sejlere, kajakroere, ornitologer, havbiologer o.a. der kan se det fornuftige i at vi som region og landsdel arbejder sammen for at beskytte Danmarks største fjord og de rekreative interesser der er fra de mange brugere: – Sejlere, kajakker, surfere, fiskere (garn og stang), dykkere, havjægere, ornitologer, biologer, beboere omkring Isefjorden og i samarbejde med andre interesseorganisationer som f.eks fiskeriforeninger, sejlerforeninger, havne: Isefjorden og at vi gør ud ud fra en samlet paraply-organisation.

LÆS MERE OM FORENINGEN ISEFJORDENS VENNER UNDER MENUPUNKTET MARTIMT – ISEFJORDENS VENNER

I LIMFJORDEN HAR DE DÅRLIGE ERFARINGER MED FORURENING FRA MUSLINGEFARME
“Danmarks Naturfredningsforening advarer mod en ny metode til opdræt af muslinger, der lige nu breder sig i Limfjorden.
Fiskeristyrelsen har allerede godkendt syv af de nye anlæg i fjorden, og dertil kommer 10 nye ansøgninger, der venter på at blive behandlet.Formanden for Danmarks Naturfredningsforening på Mors, Mette Jensen, frygter, at de mange nye opdræt vil gå hårdt ud over vandmiljøet.
– En musling kommer af med en tredjedel af det, den tager ind. Det falder til bunden, og det vil bunden dø af, siger hun. Den nye metode kaldes smart-farm og i stedet for det traditionelle opdræt med liner sidder muslingerne i store net, der hænger ned fra nogle plastikrør”.

OG DENNE:
Video dokumenterer tykt lag slam under muslingefarm i Limfjorden

“Videooptagelser fra en muslingefarm i Limfjorden viser et flere meter tykt slamlag, som er ophobet under anlægget og kan forurene havmiljøet. Det bekymrer Danmarks Sportsfiskerforbund, at den kommende havplan vil reservere store kystnære havområder til nye muslingefarme uden den nødvendige viden om lokale påvirkninger af havmiljøet”.

Havplan vil åbne for flere muslingeanlæg
I juli 2021 indførte minister for fødevarer, fiskeri og landbrug, Rasmus Prehn, et midlertidigt stop for nye ansøgninger til opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen. Begrundelsen var, at der mangler viden om, hvordan det påvirker havmiljøet at have en stor koncentration af muslinger samlet, som giver restaffald på havbunden.

Alligevel lægger Danmarks kommende havplan op til at reservere en række kystnære havområder til udviklingszoner til opdræt af muslinger og østers. Listen tæller blandt andet Århus Bugten, Horsens Fjord, Vejle Fjord, Lillebælt, Storebælt, store dele af Sydfynske Øhav, Isefjorden, Sønderborg Bugt, Limfjorden og Mariager Fjord. Flere af områderne, der er udpeget til muslingeopdræt, ligger i eller grænser op til natur- og miljøbeskyttelsesområder, hvor havnaturen har krav på særlig beskyttelse.

LÆS MERE OM MULIGE EFFEKTER AF MUSLINGSOPDRÆT PÅ DANMARKS SPORTSFISKERIFORBUND’S HJEMMESIDE

Der også har dette indlæg:
Regeringens plan om store anlæg af muslingefarme kan få konsekvenser for lystfiskeriet

Jeg tager derfor som lokal/regional sejler og bagmand til den private internetportal
Isefjorden.com initiativ til dannelsen af foreningen Isefjordens venner.

Demokratiet og de grundlæggende demokratiske grundprincipper bliver udgangspunktet for
foreningen Isefjordens venner og interesserede kan læse mere om initiativet på hjemmesiden

Forside

DEMOKRATISKE GRUNDPRINCIPPER I FORENINGEN ISEFJORDENS VENNER

Demokrati – i det virkelige form. Et medlem = en stemme. For foreninger der indmelder sig og har over 10 medlemmer = 2 stemmer

Demokratiske medlemspriser: Foreningen Isefjordens venner skal være en mulighed for at alle der ø nsker det kan tilmelde sig kan gøre det uanset deres status eller personlige indkomst.

DER LÆGGES OP TIL ET TVÆRPOLITISK OG BÆREDYGTIGT SAMARBEJDE

Med andre interesseorganisationer der har til formål at arbejde for anvendelsen af Isefjorden til rekreative formål og til en bæredygtig udvikling af regionen.

DER KOMMER EN PRESSEMEDDELELSE MED ET OPRÅB OM HANDLING

Hvor det forsøges kommunikeret ud til lokale og regionale aktører hvor de kan kontakte foreningen Isefjordens venner, se mere om foreningen og tilmelde sig foreningen.

MEDLEMMER OG AKTIVISTER SØGES TIL FORENINGEN ISEFJORDENS VENNER
DU KAN SE INDHOLDET AF HAVMILJØPLANERNE HER

ER DU KAJAKROER, FISKER, SURFER, HAVBIOLOG, ORNITOLOG ELLER…?

Kom ind i kampen for beskyttelsen og bevarelsen af Isefjorden som rekreativt område med respekt og hensyntagen til miljøet, og livet under og over overfladen i Danmarks største fjord = Isefjorden.

Foreningen Isefjordens venner arbejder for en bæredygtig udvikling og anvendelse af Isefjorden – herunder som turistmål og udvikling af nye turistattraktioner og i bedste tilfælde – opførelsen af et egentligt Isefjordscenter der formidler Isefjordens historie, natur, kultur og maritime fortid o.l.

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ISEFJORDENS VENNER ER UNDER UDARBEJDELSE

INTERESSEREDE OG POTENTIELLE STØTTER FÅR MULIGHEDER FOR AT HENTE MATERIALER FRA ISEFJORDEN.COM

Så der hurtigt kan komme opslag op i havne i Isefjorden.